Obsah

Provoz základních škol od pondělí 30. listopadu 2020

Typ: ostatní | Informace ze školy | Informace pro rodiče
backVážení rodiče,

poté, co se od 18. listopadu vrátily do školy děti z prvních a druhých tříd, bychom Vás chtěli informovat o návratu dalších žáků do prezenční výuky.

Od 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost:

• žáků 1. stupně základních škol,

• žáků 9. ročníků základních škol,

• žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu.

Školní družiny: Pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku. Bližší informace o provozu školní družiny dostanete co nejdříve.

Cílem rotační (střídavé) výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole:

•Ředitelka školy rozdělí třídy 2. stupně (kromě 9. ročníku) do dvou skupin a určí, která skupina tříd se bude vzdělávat prezenčně v lichém týdnu a která v sudém týdnu. Počet tříd v obou skupinách se může lišit nejvýše o 1 třídu.

• Rozdělení tříd školy na 2 skupiny stanoví ředitelka školy v závislosti na konkrétní organizaci školy, počtu tříd apod. O rozdělení tříd budou zákonní zástupci a žáci informováni nejpozději ve středu 25. listopadu 2020.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Pokud není z organizačních (personálních) důvodů možné dodržet hodinovou dotaci pro některé vzdělávací oblasti podle ŠVP v homogenních skupinách, stanoví ředitelka školy, který vzdělávací obsah nebude po dobu trvání těchto důvodů realizován.

Podmínka homogenity skupiny má přednost před ustanovením ŠVP. V případě změny rozvrhu budou žáci a zákonní zástupci včas informováni.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem. O organizaci konzultací rozhoduje ředitelka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny). Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit u učitele ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob. Jinak ochranný štít není považován za dostatečnou ochranu.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).

Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy.

Děkujeme za pochopení s výše uvedenými opatřeními. Věříme, že tato omezení nějaký čas společně zvládneme zejména díky tomu, že už se budeme moci učit ve škole společně.

 

Jitka Suchá

ředitelka školy


Vytvořeno: 22. 11. 2020
Poslední aktualizace: 27. 11. 2020 09:39
Autor: Mgr. Jitka Suchá