Menu
ZŠ Staňkov

Myslíme na budoucnost. Připravujeme žáky pro rychle se měnící svět.

Seznamy prvňáčků pro školní rok 2024/2025 najdete zde

Stanovy

Stanovy Žákovského parlamentu ZŠ Staňkov

Parlament je orgánem žáků. Jeho prostřednictvím se mohou žáci vyslovovat k otázkám školy a podílet se na spolurozhodování. Umožňuje žákům vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty ke zlepšení práce školy, prostředí, vztahů mezi zaměstnanci a žáky školy a mezi   školou   a   rodinou,   zviditelnění   školy   na   veřejnosti   apod.   Ustanovení   žákovské samosprávy a její fungování ve škole umožňuje školský zákon č. 561/ 2004 Sb. 

"Žáci a studenti mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejím prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto orgánů zabývat."  

Úmluva o právech dítěte přijata Valným shromážděním OSN 20. 11. 1989 „Kázeň ve škole musí být zajišťována způsobem slučitelným s lidskou důstojností. Výchova musí směřovat k rozvoji   osobnosti   dítěte   při   zdůraznění   respektu   k   lidským   právům,   ke   vzájemnému porozumění, k míru a toleranci.“

Žákovský parlament (dále ŽP) je orgánem složeným ze žáků školy. Členové žákovského parlamentu se mohou vyjadřovat k otázkám školy a podílet se na dění spolurozhodováním. Umožňuje žákům vyjadřovat se k interiéru a exteriéru školy, řešení problémů školy, navrhovat a uspořádat akce, projednávat návrhy žáků (technické vybavení a zázemí pro žáky). Žákovský parlament se bude aktivně podílet na pozitivní atmosféře školy a vztahy mezi žáky.

 

 1. Členem žákovského parlamentu (dále ČŽP)  se může stát každý žák od 4. do 9. třídy.

 2. Z každé třídy jsou voleni dva zástupci. V případě nepřítomnosti může být pověřen zástupce.

 3. ČŽP volí na začátku každého nového školního roku žáci z každé třídy, popř. určuje třídní učitel. Funkční období ČŽP je jeden školní rok.

 4. Povinností ČŽP je pravidelné docházení na schůzky ŽP, být vzorem pro ostatní žáky školy, předávání informací ze schůzek do třídy, hlídá termín a místo schůzek.

 5. ČŽP může být odvolán v případě porušení pravidla č. 4. Odvolat ČŽP může třídní učitel, spolužáci ve třídě nebo nadpoloviční většina ŽP.

 6. Všichni ČŽP jsou si rovni. 

 7. K přijetí návrhu žákovského parlamentu je třeba nadpoloviční většina hlasů přítomných žáků.

 8. ČŽP mají právo se dotazovat (slušným způsobem) všech zaměstnanců školy na nejasnosti spojené s výukou a chodem školy. Mohou také navrhovat jejich možné řešení. Dotazy a návrhy musí být schválené ČŽP.

 9. Informace zástupci předají ve své třídě (viz bod 4). Ostatní veřejnost bude informována pomocí nástěnky ve vestibulu a na webových stránkách školy.

 10. Stanovy ŽP mohou být upraveny na návrh ČŽP a po odsouhlasení nadpoloviční většinou ŽP.

Pravidla chování při jednáních žákovského parlamentu

 • Mluví vždy jen jeden.

 • Nasloucháme si.

 • Respektujeme názor druhého.

 • Vyjadřujeme se slušně.

 • Řešíme pouze záležitosti, týkající se žáků celé školy.

Samospráva žákovského parlamentu

Předseda Elen Duchková

Místopředseda Vojtěch Malík

Zapisovatel Vojtěch Malík

Nástěnkář Simona Řeháčková, Natálie Šleisová, Elizabeth Peschtová

Koordinátoři Mgr. Milan Khas, Mgr. Jana Ondrášiková

Stanovy žákovského parlamentu byly odsouhlaseny nadpoloviční většinou členů žákovského parlamentu. 

Stanovy byly schváleny na jednání ŽP 7. 10. 2022 počtem 18 žáků. 

Ve Staňkově dne 10. 10. 2022

Doučování žáků škol

doucovi

Národní plán obnovy

Zakoupení digitálních pomůcek je financováno Evropskou unií - Next Generation EU

npoeu

Více informací (176.83 kB)

FD

Aktuální počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
déšť 22 °C 14 °C
neděle 23. 6. déšť 20/12 °C
pondělí 24. 6. slabý déšť 22/13 °C
úterý 25. 6. jasno 24/11 °C

Náš partner

logo

Požadavky ICT

Školní psycholog

školní psycholog plakát

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na