Menu
ZŠ Staňkov

Myslíme na budoucnost. Připravujeme žáky pro rychle se měnící svět.

Stanovy

Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Staňkov „AMOS“, z. s.

Preambule

Zakladatelé:

 1. Bc. Kamila Fichtlová
 2. PharmDr. Marcela Pinkrová
 3. Mgr. Miloslav Khas

společně prohlašují, že se dne 8. 9. 2016 shodli na následujícím obsahu stanov spolku s názvem Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Staňkov, z. s.

(dále jen „Klub“). Klubu stanovují sídlo na adrese Komenského 196, Staňkov, 345 61.

čl. I.

Název a sídlo, působnost a charakter Klubu:

 1. název spolku je Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Staňkov „AMOS“, z. s.
 2. sídlem spolku je Komenského 196, Staňkov, 345 61;
 3. charakter Klubu – Klub je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

čl. II.

Účel Klubu:

 1. finančně podporuje rozvoj ZŠ Staňkov, Komenského 196, okres Domažlice, příspěvkové organizace;
 2. organizuje a zajišťuje vlastní volnočasové aktivity pro členy Klubu, nebo se spolupodílí na organizaci  sportovních, kulturních a dalších akcích pořádaných jinými spolky;
 3. vytváří ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, ale žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností;
 4. seznamuje vedení školy s náměty a připomínkami rodičů a podílí se na jejich vyřizování

čl. III.

Cíle Klubu a předmět jeho činnosti:

 1. zajišťování finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektů naplňujících účel Klubu;
 2. příprava a realizace vzdělávacích akcí (přednášky, semináře);
 3. realizace osvětové činnosti;
 4. další formy činností a konkretizaci činností stanoví Výbor Klubu.

čl. IV.

Členství v Klubu:

 1. členství v Klubu je dobrovolné;
 2. podmínkou vzniku členství je podání přihlášky do Klubu;
 3. členství vzniká dnem zápisu do členské evidence, která je neveřejná;
 4. o přijetí rozhoduje Výbor Klubu;
 5. členem Klubu mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby;
 6. zakládajícími členy spolku jsou alespoň 3 osoby, vedené společným zájmem vést Klub jako samosprávný a dobrovolný svazek členů;
 7. členství zaniká:
  • závažným porušením povinnosti vyplývající z členství;
  • doručením písemného oznámení člena o vystoupení;
  • rozhodnutím o vyloučení;
  • nezaplacením členských příspěvků ani v přiměřené dodatečné lhůtě;
  • úmrtím, zánikem právnické osoby – člena Klubu, zánikem Klubu.
 8. člen má právo:
  • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti Klubu;
  • účastnit se Valné hromady.
 9. člen má povinnost:
  • dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli Klubu; (svou činností naplňovat cíle Klubu);
  • platit členské příspěvky (vždy do jednoho měsíce od podání přihlášky a následující roky vždy do 30. 9.)
 10. Výši členských příspěvků stanoví Výbor Klubu vždy pro příslušný školní rok.

čl. V.

Orgány Klubu:

 1. Výbor Klubu (dále jen „Výbor“) jako statutární a nejvyšší orgán Klubu
 2. Valná hromada.

Čl. VI.

Výbor Klubu:

 1. Výbor je nejvyšším a zároveň statutárním orgánem;
 2. funkční období je pětileté;
 3. Výbor je nejméně sedmičlenný;
 4. schvaluje stanovy a změny stanov Klubu, rozhoduje o zániku Klubu; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba souhlas 2/3 členů Výboru;
 5. konkretizuje činnost pro další období;
 6. stanovuje výši členských příspěvků;
 7. určuje termín a svolává v souladu se stanovami Valnou hromadu;
 8. zajišťuje a koordinuje vzájemnou spolupráci s místními orgány města, ostatními institucemi, právnickými i fyzickými osobami k podpoře zájmů a potřeb spolku;
 9. přijímá členy a rozhoduje o jejich vyloučení;
 10. jmenuje předsedu Výboru, který zastupuje Výbor navenek, a je osobou, která bude zapsána do spolkového rejstříku;
 11. jmenuje hospodáře, který vede hospodaření Spolku;
 12. jmenuje členy Výboru na základě dohody;
 13. jednání Výboru se uskutečňuje dle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní pololetí;
 14. podepisování za Výbor se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu Klubu připojí podpis předseda Výboru a jeden člen Výboru, dle dohody.

čl. VII.

Valná hromada:

 1. skládá se ze všech členů Klubu;
 2. je svolávána předsedou nejméně jednou ročně;
 3. je seznámena se zprávou o hospodaření, seznámení s činností na další školní rok a návrhem rozpočtu na další rok;
 4. jednání Valné hromady je neveřejné a ze zasedání nemusí být vyhotoven zápis.

čl. VIII.

Zásady hospodaření:

 1. hlavní činnost Klubu může být financována především, ale nejenom, z členských příspěvků dle čl. IV. stanov, grantů, sponzorských darů. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmů, použije Klub tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu hlavní činnosti Klubu nepřesáhnou náklady;
 2. výdaje Klubu jsou zaměřeny na realizaci cílů Klubu v souladu s jeho hlavní činností podle těchto stanov a rozpočtem Klubu;
 3. prostředky Klubu nesmí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob;
 4. k zajištění pravidelných pokladních operací zřizuje Klub jedno pokladní místo;
 5. hospodaření Klubu vede hospodář jmenovaný Výborem.

čl. IX.

Okolnosti zániku spolku:

 1. v případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán ZŠ Staňkov jako sponzorský dar;
 2. Klub může zaniknout rozhodnutím soudu, dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Výboru nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

 

Rodiče

Schránka důvěry

sd

Projekt

psy 3

Návštěvnost

Celkem návštěv:

CELKEM: 1537163

Doučování žáků škol

doucovi

Národní plán obnovy

Zakoupení digitálních pomůcek je financováno Evropskou unií - Next Generation EU

npoeu

Více informací (176.83 kB)

FD

Aktuální počasí

dnes, úterý 21. 5. 2024
déšť 19 °C 12 °C
středa 22. 5. slabý déšť 19/11 °C
čtvrtek 23. 5. slabý déšť 20/11 °C
pátek 24. 5. slabý déšť 19/10 °C

Náš partner

logo

Požadavky ICT

Školní psycholog

školní psycholog plakát

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na