Menu
ZŠ Staňkov

Myslíme na budoucnost. Připravujeme žáky pro rychle se měnící svět.

Dokumenty

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO

Základní škola Staňkov, Komenského 196, okres Domažlice, příspěvková organizace

Školní program Enviromentální výchovy

Vychází z metodického pokynu MŠMT k zajištění EVVO č.j. 16745/2008 – 22

 

 1. Předmět EVVO
 2. Dokumenty, ze kterých vychází EVVO
 3. Rozvoj klíčových kompetencí
 4. Dlouhodobé cíle EVVO
 5. Realizace EVVO
 6. Metody, nástroje a prostředky EVVO
 7. Organizační zajištění EVVO

 

1) Předmět EVVO

Environmentální výchova je chápána jako výchova k řešení problémů týkajících se životního prostředí. Je významným předpokladem udržitelného rozvoje. Má za úkol podněcovat aktivity a tvořivost zaměřené k žádoucímu jednání, ovlivňuje vztah k přírodě, odpovědnost za jednání vůči prostředí, působí na utváření životních hodnot a životního stylu ve smyslu udržitelného rozvoje. Všestranně rozvíjí klíčové kompetence v kontextu vzájemných vztahů mezi člověkem a životním prostředí

 

Cíle EVVO:

 • porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí
 • uvědomování si podmínek života a možnosti jejich ohrožování
 • vnímat život jako nejvyšší hodnotu
 • chovat se odpovědně ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů
 • mít základní znalosti, dovednosti a návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí
 • žáky vést k aktivní účasti na ochraně a utváření životního prostředí tak, aby se v budoucnu stala nedílnou součástí jejich života profesního i soukromého
 • podporování žáků v uvědomění si, že každý člověk může pozitivně ovlivnit stav životního prostředí, že každý z nás má odpovědnost vůči budoucím generacím
 • pochopení a přijetí zásad trvale udržitelného rozvoje
 • utváření zdravého životního stylu a vnímání estetických hodnot prostředí
 • utváření vnímavého a citlivého přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví

 

2) Dokumenty

Základní dokumenty, z nichž školní program environmentálního vzdělávání vychází, jsou:

- Metodický pokyn MŠMT k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a

  školských zařízeních č.j. 16745/2008 - 22

- Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

- Školní vzdělávací program ZŠ Staňkov

 

3) Rozvoj klíčových kompetencí

Environmentální výchova vede k rozvíjení a uplatňování těchto klíčových kompetencí:

V oblasti kompetence k učení:

 • propojovat učivo s reálným životem
 • pozorovat a poznávat přírodu, její rozmanitosti a vztahy a objevovat její důležitost pro člověka

 

V oblasti kompetence k řešení problémů:

 • hledat varianty řešení problémů životního prostředí
 • posuzovat a vyhodnocovat informace související s životním prostředím
 • aktivně využívat komunikační dovednosti jako nástroje pro řešení problémů životního prostředí

 

V oblasti kompetence komunikativní:

 • formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory
 • naslouchat druhým lidem, zapojovat se do diskuze
 • využívat informační a komunikační prostředky

 

V oblasti kompetence sociální a personální:

 • spolupracovat ve skupině

 

V oblasti kompetence občanské:

 • znát přírodní a kulturní hodnoty ve svém okolí
 • odpovědně jednat vůči přírodě a prostředí
 • aktivně se účastnit ochrany životního prostředí
 • projevovat úctu k přírodě a prostředí

 

V oblasti kompetence pracovní:

 • osvojit si praktické dovednosti pro chování a pobyt v přírodě i při zacházení s přírodou
 •  odpovědně nakládat s přírodními zdroji a odpady
 • dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví

 

4) Dlouhodobé cíle EVVO

Dlouhodobé cíle v rámci plánu EVVO, který je realizován na škole, jsou rozděleny do několika oblastí a vychází z konkrétních potřeb školy.

1. škola a její okolí

 • Úprava a udržování zeleně a pořádku na pozemku a v budově školy i v jejím blízkém okolí.   
 • Rozšíření nástěnek v prostorách školy s environmentální tematikou.
 • Postupná obnova školního pozemku s ohledem na environmentální výuku.

 

2. Ekologické (environmentální) vzdělávání, vyučování

 • možnost propojování EVVO učiva mezi jednotlivými předměty (např. přírodopis, zeměpis, výchova ke zdraví, chemie, tělesná výchova).
 • Realizovat tematické dny s environmentální tematikou (např. Den Země, Dravci).
 • Věnovat pozornost významným dnům životního prostředí.
 • Realizovat přírodovědné vycházky (v okolí školy), exkurzích (ČOV, sběrné dvory, geologické exkurze), vzdělávacích akcích (ZOO).
 • Zapojit se do soutěží a projektů podporující EVVO (sběr cartrige, nefunkčního elektrozařízení včetně mobilních telefonů, bylin a pomerančové kůry).
 • Umožnit pracovníkům školy účast na akcích DVPP v oblasti EVVO.

 

3. Odpadové hospodářství školy

 • Dlouhodobě podporovat sběr tříděných surovin (papír, plast, baterie) včetně nárazových akcí tohoto druhu (sběr elektrozařízení – zapojení školy do projektu Recyklohraní).
 • Vybudovat kompost na pozemku školy pro potřeby vyučování a následného využití.

 

4. Energie

 • Snižovat provozní náklady (zhasínání světla v učebnách, na chodbě a v dalších prostorách školy, oprava kapajících kohoutků, nepřetápět, topit méně o víkendech, prázdninách a státních svátcích).

6. Spolupráce se školní družinou – viz plán EVVO

 

5) Realizace EVVO

Koordinátor EVVO vypracovává Školní program EVVO a každý rok obnovuje roční plán aktivit, při kterém reaguje na daná témata příslušného roku. Environmentální výchova je začleňována do jednotlivých vzdělávacích oborů jako průřezové téma na 1. i 2. stupni v těchto základních tematických okruzích (zahrnuty v ŠVP):

- Ekosystémy

- Základní podmínky života

- Lidské aktivity a problémy životního prostředí

- Vztah člověka k prostředí

 

6) Metody, nástroje a prostředky realizace EVVO

Metody a prostředky realizace:

 • Tvorba vlastní výzdoby školy, na které se podílejí žáci
 • Přírodovědné vycházky
 •  přírodní a kulturní zajímavosti  v okolí – naučná stezka Po stopách Jiráskovy
 • péče o zeleň ve třídách, v prostorách školy
 • návštěva ZOO a botanické zahrady s výukovými programy – Fatamorgána, Meditační zahrada Plzeň, ZOO Plzeň, ZOO Praha
 • edukační aktivity - Techmanie
 • exkurze – přírodní a historické lokality v ČR
 • tvorba s přírodními materiály – Vánoční trhy, Pč, Velikonoční trhy
 • zpětný odběr elektrozařízení  -  „Recyklohraní“
 • využívání ekologických programů (Ametyst)
 • setkávání s odborníky, besedy (ZOO Plzeň)
 • spolupráce s ekologickými centry (Úhlava, Ametyst, Tereza)
 • účast na akcích pořádaných veřejností či různými organizacemi (Lesy ČR)
 • zapojování se do soutěží s EVVO tématikou

 

7) Organizační zajištění EVVO na škole

Personální zajištění

Ředitelka školy jmenuje do funkce koordinátora EVVO. Koordinátor připravuje Školní dlouhodobý plán EVVO. Na začátku školního roku vypracovává koordinátor roční plán a harmonogram konkrétních aktivit, projektů a programů v rámci environmentální výchov, který může být během roku průběžně doplňován. Roční plán se na konci školního roku vyhodnocuje a na jeho základě se vytváří plán na další školní rok.

Další vzdělávaní pedagogických pracovníků

Podle možností doplňovat vzdělání v rámci DVPP u koordinátora EVVO a ostatních pedagogických pracovníků.

Materiální a prostorové zajištění

materiální:

 • učebnice, pracovní listy – sdružení Tereza

-          Výuková řada přírodopisu Fraus

-          Učebnice ČGS - Svět

 • výukové programy: Environmentální výchova v 9. roč

Ekoabeceda (Recyklohraní)

 • DVD: Kam s nimi – odpady (projekt České televize)

 

prostorové:

 • počítačová učebna
 • školní zahrada

 

Spolupráce školy s ostatními subjekty

 • ekologické sdružení Ametyst (výukové programy)
 • ekologické sdružení Tereza (výukové programy)
 • Úhlava – obecně prospěšná společnost
 • ZOO Plzeň (exkurze, výukové programy)
 • Firma Asekol – zaštiťuje environmentální program Recyklohraní
 • Odborníci

 

Vypracovala: Mgr. Ivana Brožovská, koordinátor EVVO

Doučování žáků škol

doucovi

Národní plán obnovy

Zakoupení digitálních pomůcek je financováno Evropskou unií - Next Generation EU

npoeu

Více informací (176.83 kB)

FD

Aktuální počasí

dnes, úterý 21. 5. 2024
déšť 19 °C 12 °C
středa 22. 5. slabý déšť 19/11 °C
čtvrtek 23. 5. slabý déšť 20/11 °C
pátek 24. 5. slabý déšť 19/10 °C

Náš partner

logo

Požadavky ICT

Školní psycholog

školní psycholog plakát

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na