Menu
ZŠ Staňkov

Myslíme na budoucnost. Připravujeme žáky pro rychle se měnící svět.

Seznamy prvňáčků pro školní rok 2024/2025 najdete zde

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy

Toto vlastní hodnocení školy je zpracováno za období tří školních roků, 2007/2008 a 2008/2009 a 2009/2010.

Návrh struktury vlastního hodnocení školy byl projednán na pedagogické radě dne 28.08.2009.

Vlastní hodnocení školy bylo projednáno na pedagogické radě dne 19.1.2011.

 

Vlastní hodnocení školy je zpracováno podle vyhlášky č. 15/2005 Sb. z 27.12.2004, §8 a §12 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) a dle Sdělení MŠMT č.j. 19229/2006-20 k provádění vlastního hodnocení školy.

 

1) Cíle, které si škola stanovila zejména v koncepčním záměru rozvoje školy

-         práce dle ŠVP

-         posouzení, jakým způsobem škola plní cíle programu

-         oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků

-         oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření

-         účinnost opatření obsažených v předchozím vlastním hodnocení

2) Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy:

a)      podmínky ke vzdělávání

b)      průběh vzdělávání

c)      spolupráce s veřejností – podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání

d)      výsledky vzdělávání žáků

e)      řízení školy, personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, ICT

f)        úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům

 

Na hodnocení se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci školy (každoroční vlastní hodnocení), školská rada.

 

Informace pro vlastní hodnocení byly čerpány z těchto zdrojů:

a)      pedagogická dokumentace (učební plány, osnovy apod.) a dokumentace žáků

b)      ankety a dotazníky, sociometrie, výsledky mediace a facilitace

c)      rozhovory s žáky, učiteli a rodiči

d)      písemné  podklady (posudky, hodnocení, inspekční zprávy, záznamy z kontrol, návštěv, vyhodnocení projektů školy)

e)      vnitřní statistické ukazatele (zájem o školu, úspěšnost přechodu žáků na SŠ)

f)        vnější statistické ukazatele (demografické faktory, problematika zaměstnanosti spádové oblasti)

g)      externí zdroje (materiály školských orgánů, úřadů práce, obcí)

 1.  Zpracování vlastního hodnocení

 

 1.1. Příprava hodnocení

 

Na pedagogické radě 28.8.2009  byla projednána podstata vlastního hodnocení a jeho cíle a návrh struktury vlastního hodnocení školy. Vzhledem k velikosti se na hodnocení budou podílet všichni pedagogičtí pracovníci.

 1.2. Sběr a třídění informací

 

Jako zdroje informací byly využity:

a)      pedagogická dokumentace, učební plány, osnovy, školní vzdělávací program

b)      ankety a dotazníky žákům, učitelům,  rodičům

c)      rozhovory s žáky, učiteli a rodiči, také širší veřejností

d)      písemné podklady, zejména inspekční zprávy,  záznamy kontrol, návštěv, vyhodnocení projektů školy

e)      vnitřní statistické ukazatele, tj. počty uchazečů o studium a úspěšnost v přijímacím řízení, studijní výsledky žáků, výsledky testů Cermat)

f)        vnější statistické ukazatele, zejména demografické faktory, 

g)      externí zdroje, materiály školských orgánů, úřadů práce, obcí

h)      informace získané z regionálních či jiných medií

 

V minulosti byly využívány různé způsoby získávání údajů od žáků, rodičů i pedagogů.

 

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy

Jednotlivé oblasti jsou vždy posuzovány z pohledu cílů, které si škola stanovila, jak se daří je plnit, oblasti, kde škola dosahuje úspěchy a také v čem má rezervy.

 

 

 2. Podmínky ke vzdělávání

-         materiální

V srpnu 2008 se podařilo dokončit rekonstrukci sociálního zařízení v původní budově. Díky dotacím a financím zřizovatele se podařilo dokončit rekonstrukci původní budovy školy, 10.8.2010 proběhla závěrečná kolaudace stavby. Došlo k nárůstu provozních nákladů (zdražení energií). Díky projektu Podpora žáků se SVP integrovaných na základní škole se podařilo v červnu 2010 vybavit jednu třídu další interaktivní tabulí a zakoupit 12 nových notebooků a digitální fotoaparát. Z dalšího projektu Kreativní demokratická škola jsme získali v srpnu 2010 notebook, digitální fotoaparát a kameru.

 

-         ekonomické

Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou omezené, ale postupně obnovujeme učebnice v jednotlivých ročnících dle požadavků vyučujících. Díky projektu Podpora žáků se SVP integrovaných na základní škole bylo zakoupeno mnoho pomůcek pro žáky s poruchami učení. Finanční  prostředky na platy zaměstnanců jsou využívány hospodárně, přesčasové hodiny v úvazcích nemáme, využíváme souběžných pracovních smluv (vychovatelka ŠD vyučuje na 1. stupni některé výchovy, informatiku vyučuje pedagog na snížený pracovní úvazek)

Největší část rozpočtu je vyčerpána na běžný provoz školy (zvláště energie, údržba), na obnovu nábytku ve třídách nezbývá dostatek prostředků.

 

-         personální

Počet vyučujících je dostatečný, problémy jsou s aprobovaností – výuka tělesné výchovy, anglického jazyka, výtvarné výchovy a výchovy ke zdraví. Informatiku vyučuje pedagog, který podle zákona č. 563/2004 Sb. není odborně kvalifikovaný, ale zahájil studium na Pedagogické fakultě v Plzni, které by měl dokončit v roce 2011.

 

-         demografické podmínky

     Počet žáků  v roce 2007/2008 byl 317, v roce 2008/2009 byl počet 334, v roce 2009/2010 

     se počet zvýšil na 352. Během roku počet kolísá v závislosti na změnách klientů Dětského

     domova Staňkov a přirozené migraci obyvatel. Škola je v obci jediná.

 

-         legislativa

Škola se řídí školským zákonem, zákoníkem práce, rámcovým vzdělávacím programem a školním vzdělávacím programem. K záměrům školy a školnímu vzdělávacímu programu se vyjadřuje rada školy. Škola věnuje pozornost ochraně osobních údajů žáků i zaměstnanců (zákon č. 101/2000 Sb.)

 

     - konkurenční prostředí školy

Absolventi školy jsou na středních školách úspěšní, téměř všichni vyšší stupeň vzdělávání úspěšně dokončí.

 

      Ve stále větší míře se škola otevírá rodičům. Ve dnech otevřených dveří  umožňujeme  rodičům, aby se s dětmi posadili přímo do třídy a zúčastnili se výuky. Některé akce pořádáme pro děti společně s jejich rodiči – besídky a koncerty, veřejná vystoupení zájmových kroužků dle požadavků obcí obvodu, výstavy prací, každoročně žákovský ples a pěvecká soutěž Staňkovský slavík. Tyto neformální akce dokážou podstatně měnit vztah rodičů ke škole.

      Pravidelně vydáváme školní časopis Škola pod lupou, akce školy prezentujeme v regionálním tisku, máme vlastní webové stránky.

Snažíme se prostřednictví členů školské rady do akcí školy ve větší míře zapojovat rodiče žáků.

 3.Průběh vzdělávání

Pro kontrolní a hospitační činnost byl zpracován Plán kontrolní činnosti (dokumentacehospitaceprohlídky a revize).

Plánování a bezprostřední příprava výchovně-vzdělávací práce jsou promyšlené. Stanovené cíle respektují věkové a vývojové zvláštnosti dětí i jejich osobní tempo. Spontánní a řízené aktivity se přirozeně prolínají, probíhají ve třídě i při pobytu venku. Forma provedení odpovídá danému tématu. Pedagogové s dětmi pracují skupinově i individuálně. Vhodné je navození a využívání přirozených učebních situací. Zvolené metody a formy práce nechávají většinou dětem prostor pro svobodné rozhodování, možnost volby a respektují jejich spontánnost. Pedagogové vytvářejí pro splnění zadávaných úkolů přiměřený časový prostor. Kvalitu výchovně-vzdělávací práce příznivě ovlivňuje laskavý a vstřícný přístup. Střídají se rušné a klidové části hodiny. Stále častěji jsou součástí výuky projekty .

Žáci se specifickými vývojovými poruchami učení a chování

Škola ve školním roce 2007/2008 vykázala 29 a v roce 2008/2009 celkem 35 a v roce 2009/2010 53 integrovaných žáků s vývojovou poruchou učení a chování. Žáci z 1. stupně byli zařazeni na individuální nápravu, kde bylo přihlédnuto ke stupni postižení i poruše. Všichni žáci měli vypracovaný individuální plán, který byl projednán se žákem, zákonnými zástupci, třídním učitelem a výchovným poradcem, pololetně bylo kontrolováno jeho plnění a přijímány v případě potřeby jiné formy a postupy tak, aby i tito žáci byli ve škole v rámci svých možností úspěšní.   

Učitelé v hodinách  přistupují k těmto žákům diferencovaně, nechybí individuální přístup při zadané samostatné práci. Integrovaným žákům jsou při písemných činnostech zadávány kratší písemné celky, je upřednostněn jejich mluvený projev. Vyučující kladou na tyto žáky jiné nároky než na ostatní, hodnotí se pokrok žáka, je vytvořen systém diferenciace podle schopností a typu poruch jednotlivých žáků. V průběhu vzdělávání je využíváno běžné slovní hodnocení i klasifikace známkou. Nikdo se zákonných zástupců nepožádal o hodnocení slovní.

Spolupráce se speciálně pedagogickým centrem  se neomezuje jen na odborné vyšetření žáků doporučených školou, psycholog provádí některá vyšetření na základě souhlasu zákonných zástupců přímo ve škole. Odborné posudky jsou zpracovány konkrétně. Výhodná je metodická pomoc při sestavování individuálních vzdělávacích programů – náměty jsou čerpány z literatury i z konzultací s pracovníky PPP a SPC – aby učitelé vhodně a účelně využívali vhodné metody a pomůcky přímo ve výuce.  

V dubnu 2010 začala realizace projektu Podpora žáků se SVP integrovaných na základní škole. Projekt se zaměřuje na zapojení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do kolektivu tříd, pro snadnější přechod žáků z 1. stupně na 2. stupeň, na individuální a skupinovou reedukaci integrovaných žáků a na terapii v družině a arteterapii na 2. stupni. Reedukace a terapie probíhají od září 2010.

 Škola věnuje značnou pozornost prevenci rizikového chování žáků. Školní metodička prevence se řídí koncepcí metodika prevence pro daný školní rok, pracuje systematicky a v Minimálním preventivním programu školy stanovuje aktivity dlouhodobé i jednorázové. Minimální preventivní program je sestaven dle potřeb v jednotlivých ročnících.

Tato problematika je řešena ve spolupráci s třídními učiteli (třídnické hodiny, projekty). Školní metodička prevence úzce spolupracuje s PPP Domažlice, zejména s okresní metodičkou prevence.

Celoroční plán výchovné poradkyně zahrnuje řešení výchovně vzdělávacích  a vztahových problémů žáků, problematiku volby povolání, evidenci a spoluúčast při tvorbě individuálních učebních programů integrovaných žáků, pomoc při řešení osobních problémů žáků a adaptačních potíží žáků prvních tříd. VP spolupracuje se speciálně pedagogickým centrem, se střediskem výchovné péče, s pedagogicko-psychologickou poradnou. Kontakt se žáky a jejich zákonnými zástupci je zajištěn především v konzultačních hodinách. Informace předává VP žákům osobně, prostřednictví třídních učitelů a na nástěnce. Rodiče jsou informováni na třídních schůzkách a zápisy v žákovských knížkách. Závěry z jednání s rodiči jsou zdokumentovány.

Škola zajišťuje poskytování poradenských služeb výchovnou poradkyní, školní metodičkou prevence. Pověření pracovníci se řídí plány sestavenými vždy na školní rok. Výchovné problémy jsou řešeny nejčastěji za přítomnosti třídního učitele,  zákonných zástupců a žáka, přizváni jsou i další vyučující, kterých se projednávaná věc týká. Z jednání jsou vedeny zápisy s konkrétními závěry.

 

      Vzdělávací programy jsou realizovány v souladu s údaji v rozhodnutí o zařazení do sítě škol. Učební plán ZŠ je zpracován v souladu s učebním dokumentem, týdenní dotace jednotlivých předmětů jsou dodrženy. Kontrolovaná povinná dokumentace základní školy je vedena ve stanoveném rozsahu. Učební osnovy jsou učiteli rozpracovány do tematických plánů. Jejich plnění je v průběhu školního roku kontrolováno při hospitacích vedením školy, probíráno na provozních poradách.

 

Žáci se účinně spolupodílí na vytváření pravidel chování, která většinou bezproblémově respektují. Podílejí se na estetickém vzhledu učebního prostředí. Důraz je kladen na psychohygienu učení, udržování partnerských vztahů, otevřenou komunikaci, řešení problémových situací a vyjadřování osobních postojů k probíraným tématům. Praktické řešení navozených problémových situací účinně  působí na myšlení žáků, evokuje jejich pružné jednání i uvědomění si významu týmové spolupráce. Žáci cíleně získávají praktické zkušenosti za účelem prevence sociálně patologických jevů, všestranného rozvoje jejich individuality a vzájemného respektu. Vše přispívá ke zdravému sociálnímu klimatu i efektivní výuce, a to na úrovni příkladů dobré praxe. Většina žáků pracuje individuálně i ve skupinách, pohotově  reaguje na podněty učitelů, otevřeně komunikuje. Problematičtější jsou mezipředmětové znalosti.

 4. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání

 

      Připomínky rodičů se řešily většinou na úrovni rodič, třídní učitel, žák, ve spornějších případech i se členy vedení školy.

V naprosté většině případů šlo o připomínky ke klasifikaci v předmětech i chování.

Školská rada se spolupodílí na některých akcích pořádaných školou (Rubikon, Staňkovský slavík, Žákovský ples).

 

     

 

 

Slabé stránky

nedostatek financí na pomůcky, kroužky, na vybavení učeben, na další vzdělávání, přeplněnost některých tříd,  nevhodné prostory školní družiny, chybí školní hřiště, malý počet mužů v pedagogickém sboru

 

Silné stránky

lokalita školy, poloha, rozloha, kapacita, okolí školy, klidné přírodní prostředí, péče o žáky se SVP na 1. i 2. stupni,  propagace školy, dobrá kázeň žáků, spolupráce se střediskem výchovné péče a PPP Domažlice

 

Příležitosti

propagace školy , častější prezentace na veřejnosti, volnočasové aktivity, aktivity v rámci družiny, vylepšení prostoru pro školní družinu a zájmovou činnost, profilace školy určitým směrem, zapojení rodičů do práce školy

 

Hrozby

nedostatek financí, odchod kvalitních žáků (víceleté gymnázium), někdy nejednotnost a rozpory v pedagogickém sboru, mezilidské vztahy

 

 

 5. Výsledky vzdělávání žáků a studentů,

 

Učitelé pravidelně zadávají písemné práce, připravují žáky na soutěže a na přijímací řízení ke studiu na SŠ.

Výsledky vzdělávání jsou pravidelně hodnoceny na pedagogických radách.

Pro hodnocení žáků získávají učitelé podklady ústním a písemným zkoušením, hodnocením aktivity žáků v hodinách, samostatných prací žáků, zapojením do skupinové práce, zpracováním projektů a jejich obhajobou, mluvními cvičeními. Učitelé hodnotí integrované žáky diferencovaně podle jejich individuálních schopností.  Většina sledovaných hodin nepostrádala závěrečné shrnutí probíraného učiva a celkové zhodnocení práce žáků.

 

Laboratorní práce z chemie, fyziky a přírodopisu jsou plánovány a prováděny v návaznosti na probírané učivo. Vypracovaným protokolům věnují vyučující náležitou pozornost a vedou žáky k přesnosti a důslednosti v práci. Žáci školy se zúčastňují olympiád a soutěží, přínosem je zpracovávání dlouhodobých samostatných prací a práce na dlouhodobějších projektech.

Při vlastní výuce nebyl pozorován jen frontální přístup s dominancí učitele, žáci si poznatky osvojovali i formou skupinové práce a řízeného rozhovoru s vyučujícími. Poznatky žáci získávali i pomocí internetu, odborné literatury, zpracovávali individuální i skupinové seminární práce. Celkově byli vedeni k širší aplikaci učiva i formou samostatné práce.

 

Dostatečná pozornost je věnována písemnému projevu žáků, kteří vypracovávají v šesté až deváté třídě kontrolní slohové práce v průběhu školního roku.. Kontrolní diktáty a prověrky učiva z českého jazyka píší žáci v každém ročníku, žáci se SVP pracují s ohledem na stupeň postižení.

 

Ve většině hodin se projevuje snaha čas efektivně využívat a jednotlivé aktivity za sebou logicky řadit, vytčené cíle jsou dosahovány. Z didaktických principů byly dostatečně respektovány především zásady názornosti, vlastní aktivity žáků a možnosti individuálního tempa.

 

Interakce a komunikace se při výuce řídí pravidly jednání, jež žáci akceptují, je vytvářen dostatečný prostor pro vyjádření žákova vlastního názoru i sebehodnocení. Komunikace a vyjadřování žáků se daří rozvíjet.

Hodnocení, které provádí vyučující, poskytuje objektivní přehled o úrovni znalostí žáků, signalizuje případné nedostatky a specifikuje opatření k odstranění zjištěných nedostatků ve znalostech učiva. Analýza zjištěných výsledků je předmětem jednání pedagogické rady. Škola sleduje v rámci svých možností také výsledky a adaptaci na nové prostředí svých absolventů přecházejících na víceleté gymnázium či střední školy po ukončení povinné školní docházky.

 

 

 6. Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,

 

Základní škola Staňkov je středně velkou školou s 352 žáky a 25 pedagogy (2009/2010).  Vedoucími pracovníky byly ředitelka školy, zástupkyně ředitelky, vedoucí vychovatelka školní družiny.

Do rozšířeného vedení školy patřila také výchovná poradkyně, metodička prevence sociálně patologických jevů,  koordinátor ICT a předsedové předmětových komisí (sekcí) .

 

VŠ koordinuje práci jednotlivých pedagogů zejména prostřednictvím porad vedení školy, pedagogické rady a systémem vnitřních předpisů, které stanovují jednoznačná pravidla činnosti školy. Provádí osvětovou činnost týkající se kurikulární reformy zejména ve vztahu ke školské a rodičovské veřejnosti.  

 

Komunikační systém má jasná pravidla. Aktuální zprávy jsou zveřejněny v měsíčním plánu. Konají se pravidelné týdenní provozní porady. Po tři školní roky se tvořil školní vzdělávací program.

 

 

Důležité, charakteristické rysy pedagogického týmu

-         V pedagogickém sboru jsou muži zastoupeni v menší míře

-         Pedagogičtí pracovníci na plný úvazek mají požadovanou odbornou kvalifikaci, nekvalifikovaní pracovníci jsou na snížený úvazek.

 

Při výběru pracovníků pro výkon určité pracovní pozice vycházela ředitelka školy z řad stávajících pracovníků školy (specializované funkce). Systém uvádění nových pedagogů do praxe je založen na vedení zkušenými pedagogy.

 

. Všechna místa na 1. stupni  jsou stabilně obsazena. Z 25 pedagogických pracovníků zde vyučují 4 muži. Průměrný věk všech je 43,6 let. Z celkového počtu zaměstnanců ve škole je 11 nepedagogických pracovníků. Podmínky odborné kvalifikace splňuje z celkového počtu 23 pedagogických pracovníků. Ve škole pracuje výchovný poradce a učitelé, kteří vykonávají specializované funkce: metodik školní prevence, dva koordinátoři pro tvorbu ŠVP, tři speciální pedagožky se zaměřením na nápravnou péči. Studium k výkonu příslušné specializované činnosti absolvovala metodička prevence rizikového chování.

Dalším mezistupněm řízení jsou  předmětové komise (předmětové sekce).

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

 

Další vzdělávání probíhalo dle volby pedagogů z konkrétní nabídky akreditovaných programů vzdělávacích institucí, a to především KCJVŠ a NIDV, případně dalších institucí.

 

V rámci prevence šikany byli všichni pedagogové na poradách seznámeni s postupem při podezření na šikanu, tato problematika byla s žáky probírána na třídnických hodinách a ve výuce výchovy k občanství a výchovy ke zdraví způsobem přiměřených jejich věku.

 

 

 

 7. Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům.

Kontrolní systém

 

Při kontrole úrovně práce zaměstnanců školy v oblasti hodnocení školy se ověřuje, zda dostatečně propagují svoji práci a práci celé školy, reagují na potřeby rodičů a chápou je, zda dovedou navodit u rodičů pocit, že jejich dětem je věnována maximální péče, že učitel má zájem a dost času věnovat se rodičům. 

 

V kontrolní činnosti vycházelo vedení školy z poznatků ČŠI z posledních inspekčních návštěv a zaměřilo se na sledování plnění učebních plánů, dodržování osnov a vedení předepsané dokumentace pedagogickými pracovníky, dodržování směrnic školy pedagogy (zejména klasifikačního řádu, vnitřního řádu), byl kontrolován podíl na vytváření vhodných psychohygienických podmínek pro práci žáků i kolegů a dalších zaměstnanců školy. Přísněji bylo postupováno při hodnocení přestupků žáků, sjednocovala se činnost vyučujících v tomto směru. Byl kladen důraz na prevenci a řešení projevů šikanování, návykových látek, jiných negativních jevů.

 

 

Koncepční záměry školy

 

Koncepce rozvoje školy má formu písemného dokumentu, jehož obsah vychází z analýzy „počátečního stavu“, akceptuje spolupráci s rodiči a veřejností v obci, zdůrazňuje nutnost existence pozitivních vztahů v pedagogickém sboru a respektuje osobnost žáka. Zřizovatel je o koncepčních záměrech informován prostřednictvím rady školy a k jejich podpoře přispívá konkrétními kroky. Koncepce rozvoje školy je otevřeným dokumentem, jehož doplňování se předpokládá v závislosti na finančním potenciálu zainteresovaných stran.

Na začátku školního roku vedení školy předkládá pedagogům a zástupcům rodičů ke konzultacím celoroční plán činnosti školy, který vychází z dlouhodobé koncepce. Cíle jsou reálné a v rámci stanovených priorit se plní.

 

Problematika zdravotních problémů žáků a specifických vývojových poruch byla zařazována pravidelně na pořad jednání pedagogických rad a porad. Výchovný poradce evidoval všechny žáky se SVP a  sledoval, zda jsou prováděna následná vyšetření.

Vyučující se sjednotili v požadavcích na chování žáků, většinou důsledně postihovali kázeňské přestupky ve škole. Případy nevhodného chování žáků na veřejnosti, které škole nepřísluší trestat, rozebírali s žáky a vedli je k pochopení nevhodnosti takového chování. Kromě opatření k upevnění kázně a klasifikace chování využívali spolupráci s rodiči, policií, odborem sociální péče obecního úřadu.

 

 

 

19.01.2011                                                                     Mgr. Jaroslav Šobr

                                                                                   pověřený řízením školy

 

Doučování žáků škol

doucovi

Národní plán obnovy

Zakoupení digitálních pomůcek je financováno Evropskou unií - Next Generation EU

npoeu

Více informací (176.83 kB)

FD

Aktuální počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
déšť 22 °C 14 °C
neděle 23. 6. déšť 20/12 °C
pondělí 24. 6. slabý déšť 22/13 °C
úterý 25. 6. jasno 24/11 °C

Náš partner

logo

Požadavky ICT

Školní psycholog

školní psycholog plakát

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na