Obsah

Preventivní testování ve školách

Typ: ostatní
Preventivní testování žáků.Vážení rodiče,

s ohledem na současný negativní vývoj epidemické situace bude také v našem okrese přistoupeno k preventivnímu testování ve školách. Hlavním cílem je umožnit bezpečný provoz škol, zamezit šíření infekce a snaha předejít případnému zavádění opatření omezujících provoz škol.

Testování proběhne na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost. Testovat se bude antigenními testy ve dvou termínech, a to v pondělí 8. listopadu a v pondělí 15. listopadu 2021.

Testování nepodstupují žáci, kteří doloží či již doložili, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žáci, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za  podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, a to především za použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole.

Pokud žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku), škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání. V případě, že žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání, škola je povinna takové dítě izolovat od ostatních a kontaktovat zákonného zástupce.

Testovaní žáci nebo žáci, kterých se testování netýká, budou používat ochranu dýchacích cest jen ve společných prostorách, při výuce mít roušku či respirátor nemusí.

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou vyjmuty osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest a tuto skutečnost prokáží škole lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen ochranný prostředek, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

Mladší žáci mohou opět při testování využít pomoc zákonných zástupců. V tom případě použijí vchod do tělocvičny z Komenského ulice. Tělocvična bude otevřena od 6.30 hod.

Žáci mohou pro testování použít vlastní testy. V tomto případě je asistence rodičů nutná.

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

V případě pozitivního výsledku testu škola neprodleně kontaktuje zákonného zástupce. Žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.

Škola vydá pozitivně testovanému žákovi potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce žáka informuje o pozitivním testu lékaře dítěte a ten je povinen rozhodnout o indikaci vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. Následné kroky pak vyhodnocuje místně příslušná hygienická stanice.

Pokud by byla mimořádným opatřením KHS nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků jedné třídy, přecházejí nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. V tomto případě bychom Vás neprodleně informovali.

Doufáme, že se s našimi žáky budeme moci setkávat ve škole při prezenční výuce a že se nám podaří distanční výuce vyhnout.

Děkuji Vám za pochopení, spolupráci a vstřícnost.

 

S přáním pevného zdraví

Jitka Suchá, ředitelka školy


Vytvořeno: 6. 11. 2021
Poslední aktualizace: 6. 11. 2021 14:10
Autor: Správce Webu