Obsah

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

Typ: ostatní | Informace ze školy | Informace pro rodiče
TERMÍN: 2. dubna 2019, 14:00 – 18:00 hodin v budově ZŠ Staňkov, Komenského 196

VĚK dítěte –  6 let k 31. 8. 2019:

 •  dítě narozené od 1. září 2012 do 31. 8. 2013,
 •  pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku.

K zápisu se mohou dostavit i žáci s bydlištěm mimo obvodměsta Staňkov.

ORGANIZACE ZÁPISU:

 • k zápisu přicházejí zákonní zástupci v určený den v době od 14:00 do 18:00 hodin,
 • předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj OP,
 • pokud se zápisu nemohou zúčastnit oba zákonní zástupci, je třeba, aby přítomný zákonný zástupce doložil zmocnění od druhého zák. zást. k zapsání dítěte, případně aby na místě podepsal čestné prohlášení, že jedná ve shodě s druhým partnerem, nebo čestné prohlášení, že s partnerem není v kontaktu, že mu není znám jeho pobyt nebo že druhý zák. zástupce o dítě nejeví zájem,
 • dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně,
 • zápis je rozdělen na formální  a motivační část,
 • při formální části zápisu vyplní potřebné tiskopisy, pokud si je vyplněné nepřinesl s sebou
 • zápisu je přítomno vedení školy, které mohou zákonní zástupci využít ke konzultaci,
 • motivační část zápisu vedou pedagogové 1. stupně.

FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU:

 • Zákonný zástupce dítěte na místě vyplní a podá Žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, vyplní Dotazník k zápisu do 1. třídy (pokud si tyto dokumenty nepřinesl vyplněné s sebou)
 • Obdrží registrační číslo dítěte.
 • Předloží svůj průkaz totožnosti.
 • Předloží rodný list dítěte.
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.
 • Pokud je zapisované dítě přítomno u zápisu, může se zúčastnit motivační části zápisu.

MOTIVAČNÍ ČÁST ZÁPISU:

 • Motivační část  proběhne  hravou formou s cílem motivovat dítě pro školní docházku a orientačně posoudit jeho školní zralost.
 • Škola  zohledňuje rozdílné schopnosti dětí.

 

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM:

Zákonní zástupci budou při zápisu do 1. ročníku základní školy informováni:

 • jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji pro možnost dalšího zlepšení vybavenosti dítěte kompetencemi     a upozornění na oblasti, na které se mají s dítětem zaměřit,
 • o možnosti udělení odkladu školní docházky,
 • o individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci u dětí z jazykově odlišného prostředí, u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí,
 • u budoucích žáků s SVP, nadaných, mimořádně nadaných žáků o systému společného vzdělávání.

 

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Zákonný zástupce dítěte požádá o odklad povinné školní docházky:

 • pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,
 • písemně – vyplní žádost o odklad povinné školní docházky,
 • v době zápisu – v oficiálním určeném termínu (§ 37 odst. 1 ŠZ ve znění účinném od 1. 1. 2017).

Začátek povinné školí docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku.

 Zákonný zástupce doloží společně se žádostí v den zápisu 2 doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) + odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pokud nemá žádost předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, pomůže správní orgán nedostatky žadateli odstranit na místě, nebo jej vyzve, aby nedostatky odstranil do 30. 4. příslušného školního roku. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.

Nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší (§64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. příslušného školního roku.

Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitelka školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K  POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

 • Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí.
 • Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
 • Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen u vedení školy.
 • Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.
 • Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
 • Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost řediteli spádové školy do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Co musí dítě k zápisu umět a zvládnout?

 • Vaše dítě je na zápis systematicky připravováno ve své MŠ, tudíž základní znalosti, dovednosti a hygienické návyky jistě ovládá.
 • Pokud máte pocit, že mu něco nejde tak, jak by mělo (nebo jak byste si přáli), berte v potaz, že do 1. září uběhnou ještě 4 měsíce, během kterých si určitě budete s dítětem povídat, hrát, kreslit, prohlížet a číst knížky. Komunikací a společnou hrou s Vámi se dítě naučí nejvíc.
 • Pokud ho čeká po nástupu do 1. třídy jakýkoliv problém, náš vyškolený pedagogický sbor a  školní poradenské pracoviště si s tím jistě budou umět poradit.

Díky, že jste si vybrali nás! Co Vaše děti čeká?

 • moderní  zázemí (materiální i výukové), jsme zapojeni v projektu Pomáháme školám k úspěchu
 • hezká a upravená škola,
 •  kolektiv motivovaných pedagogů, příjemné klima, respektující komunikace
 • školní logopedka, pět speciálních pedagožek, od šk. roku 2019/2020 opět školní psycholog
 • aktivní žákovský parlament,
 • ICT – ve všech třídách  dataprojektory, wi-fi v celé budově školy
 • kvalitní výuka,
 • obsáhlá nabídka mimoškolních aktivit vedených našimi pedagogy, možnost navštěvovat ZUŠ v budově školy,
 • projekty, akce, koncerty, sportovní soutěže, žákovský ples a mnoho dalších aktivit
 • prevence sociálně patologických jevů,
 • výborná kuchyně – výběr ze dvou jídel ve ŠJ po celý školní rok, nabídka salátů, jogurtů, ovoce, kompotů…
 • nadstandardní péče o žáky s SVP,
 • výborná a aktivní školní družina,
 • každoroční Školička pro předškoláky
 • lyžařský výcvik na 2. stupni
 • plavecký výcvik od 2. ročníku,
 • a mnoho dalších aktivit. Ale hlavně spokojená a přátelská atmosféra!

 

 


Vytvořeno: 5. 3. 2019
Poslední aktualizace: 5. 3. 2019 10:11
Autor: Mgr. Miloslav Khas