Obsah

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Typ: ostatní | Informace pro rodiče
Informace pro žáky 9. ročníku

Informace výchovné poradkyně k přijímacímu řízení pro šk. rok 2018/2019

1. Do 1. února 2018 odevzdají žáci výchovné poradkyni (dále VP) jednu řádně vyplněnou přihlášku /pouze 1. stranu/ ke studiu, opatřenou podpisem a datem narození zákonného zástupce.

2. S žáky 9. ročníku, v pátek 12. ledna, provede VP vyplňování přihlášek tzv. “nanečisto“.

3. Pokud má žák zvláštní schopnosti, vědomosti, zájmy, talent a další, které žádá zapsat do přihlášky, připojí tyto informace na zvláštní list.

4. Žáci, kteří byli vyšetřeni v PPP a mají zájem, aby jim byly při přijímacích zkouškách upraveny podmínky, musí k přihlášce přiložit kopii doporučení PPP nebo SPC.

5. VP zajistí tisk dvou přihlášek, včetně chování a prospěchu.

6. Podepsané a orazítkované přihlášky obdrží žáci zpět nejpozději do 16. února 2018.

7.Přihlášky bude nutné odeslat nebo osobně doručit na SŠ do 1. března2018 /nejpozději 28. 2. 2018/ posílají nebo doručují je žáci nebo zákonní zástupci. Školy pak žákům zašlou informace o přijímacím řízení, žáci obdrží kód, pod kterým bude koncem dubna na webových stránkách škol uvedeno, zda byli přijati ke studiu.

8. V 1. kole přijímacího řízení koná každý žák tolik přijímacích zkoušek, na kolik škol se hlásí, přičemž se pro přijímací rozhodnutí využije lepší výsledek.

9. Termíny přijímacích zkoušek:

  • šestiletá a osmiletá gymnázia: 1. termín : 13. 4. 2018

2. termín : 17. 4. 2018

  • čtyřleté obory: 1. termín : 12. 4. 2018

2. termín : 16. 4. 2018

10. Poslední týden v dubnu SŠ na svých webových stránkách zveřejňují seznam   přijatých

uchazečů, rozhodnutí o nepřijetí školy zasílají doporučenou poštou.

11. Do 10 dnů od rozhodnutí o přijetí podává žák Zápisový lístek, který obdrží ve škole proti podpisu a zároveň podpisu ZZ.

12. !!! POZOR!!! Při ztrátě nebo znehodnocení zápisového lístku musí zákonný zástupce podat písemnou žádost + čestné prohlášení o vydání náhradního tiskopisu.

13. Nepřijatí: proti rozhodnutí o nepřijetí se mohou do 3 pracovních dnů odvolat

/tex odvolání je k dispozici u VP/.

14. Další informace jsou k dispozici na www.atlasskolství.czwww.infoabsolvent.cz., v Atlasu školství, který každý žák 9. ročníku obdržel v ZŠ, www.msmt.cz, www.krplzensky.cz.,

V případě nejasností či jakéhokoliv dotazu kontaktujte výchovnou poradkyni Mgr. Hanu Kozovou.


Vytvořeno: 5. 1. 2018
Poslední aktualizace: 5. 1. 2018 12:07
Autor: Mgr. Jitka Suchá