Obsah

Ředitelka Základní Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace, v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje volby do školské rady a vyzývá k podání návrhů kandidátů za zákonné zástupce žáků a za pedagogické pracovníky.

Školská rada má 6 členů.
– 3 členy školské rady volí zákonní zástupci žáků
– 3 členy volí pedagogičtí pracovníci
– 3 členy jmenuje zřizovatel

Datum konání voleb:
18. 12. 2017 – pedagogičtí pracovníci - 7.00 – 7.55 – sborovna základní školy
18. 12. 2017 – zákonní zástupci - od 7.00 do 7.55  a od 11.30 do 17.00 – vestibul školy

Ředitelka školy jmenuje přípravný výbor pro provedení voleb ve složení: Lenka Jedličková – předsedkyně, Hana Janská, Daniela Zámostná.

Návrhy na kandidáty je možné podávat do 3. 12. 2017 v kanceláři školy, osobně členům přípravného výboru nebo elektronicky na jedlickova@zsstankov.cz.

 

Ve Staňkově 15. 11. 2017                                                               Mgr. Jitka Suchá