Naši partneři

Nadace The Kellner Family Foundation
 

 

Partnerská škola

 

Zápis do školní družiny

proběhl 19.6. - 21.6. - viz kalendář.  Seznam přijatých žáků bude vyvěšen 1. 9. 2017 u vstupu do ZŠ. 

Za vzděláváním společně

Náš tým

Kontakty

 Osmý ročník – závěrečná ročníková práce žáků

Již třetím rokem se žáci osmých ročníků v rámci slohové a komunikační výchovy zabývají kulturou mluveného projevu a prezentacemi zadaných seminárních prací nebo projektů. Tři roky jsme pracovali s žáky krůček po krůčku – zaměřovali jsme se na spisovnost mluveného projevu, nezapomínali na důležitost paralingválních jevů, které projev samý významně ovlivňují, často jsme se zabývali pouze obsahovou stránkou projevů, jak tvořit prezentace, jakým způsobem obsah předávat, následně jak konstruktivně projevy druhých, ale i naše hodnotit. Během několika let žáci prezentovali několik svých prací - např. o Bibli, absolutismu, národním obrození, budoucnosti a dalších a dalších tématech, na nichž se nejen učili novým poznatkům z rozličných oborů, ale i neustále prohlubovali své dovednosti z oblasti kultury mluveného projevu. Jak je zřejmé, všechny práce směřovaly i k tomu, abychom co nejvíce propojovaly mezipředmětové vztahy.

Závěrečnou prací pro osmý ročník v této sekci byla více jak měsíční práce žáků pojednávající na téma ,,holocaust“, a to nejen měsíční práce žáků, ale i některých kolegů. V rámci českého jazyka jsme se po tuto dobu zabývali zmíněnou problematikou. Nejen já, jako vyučující, jsem předkládala žákům pro ně do té doby nové faktografické údaje, doporučovala jsem jim autory a knihy, ale též žáci nosili do hodin své knihy, texty atp., přemýšleli společně, o čem by chtěli mluvit, co by chtěli svojí prezentací sdělit, kam se ve své práci chtějí ubírat a jakou metodu si k tomu zvolí. Jakýmisi mentory žákům v takto dlouhodobé soustavné činnosti byly i kolegyně Boudová a Valečková, které ve svých hodinách anglického jazyka a výchovy k občanství nabízely žákům nové pohledy na danou problematiku – doporučovaly jim četbu, filmová zpracování, autory, řešily s nimi holocaust jako takový, a tak se mnohým žákům významně rozšířily obzory. Následně žáci všechny myšlenky, nápady a svá zjištění sumarizovali do jednotného formuláře, který jim byl bianco pro vypracování projektu předložen. Po následné konzultaci, která často probíhala mimo výuku českého jazyka nebo prostřednictvím emailů přišel den „D“, spíše možná den „P“ – den prezentací.

15. 5. třídu 8. A navštívila paní zástupkyně Jitka Suchá, Gabriela Klečková, vedoucí katedry anglického jazyka Západočeské univerzity v Plzni a zároveň pedagogická konzultantka ZŠ Staňkov,  a Lucie Boudová. Nebylo náhodou, že se na prezentaci sešly češtinářky a angličtinářky, neboť mnohé žákovské práce byly prezentovány právě v cizím jazyce!

Bylo až k nevíře, nakolik kvalitní prezentace jsme měli všichni možnost zhlédnout! Velice mě mrzelo, že rodiče, ti, kteří se často se svými dětmi na takovéto velké práce připravují, s žáky o zadané problematice diskutují (čehož si moc vážím), s námi v učebně nebyli, neboť by byli jistě všichni velice pyšní, jak mají šikovné děti, kteří, jak se zmínila PhD. Klečková, prezentují na takové úrovni, že by jim ji mohl závidět kdejaký vysokoškolák.

Všechny prezentace vysoko přeskočily laťku, kterou jsem původně předpokládala jako tu nejvyšší. Práce byly vypracovány s obdivuhodnou pečlivostí a zodpovědností. Během prezentací samých se prokázalo to, jaké mají žáci flexibilní myšlením, jednání, jak jsou kreativní a niterní. A právě niterností, se kterou o holocaustu, literatuře o holocaustu pojednávající, o autorech, kteří o tomto píší, nebo toto na vlastní kůži zažili, mě dojali. S kolegyněmi, s nimiž jsem tento projekt připravovala, jsem se ihned po prezentacích domluvila, že by byla velká škoda, kdyby to, co se odehrálo ve třídě 8. A, zůstalo jen v pamětech těch z nás, kteří jsme měli možnost prezentace zhlédnout. Všechny žákovské práce jsou proto postupně znovu prezentovány a natáčeny, aby tento cenný a hodnotný materiál neupadl v zapomnění a mohl být využíván v dalších letech jako výukový zdroj pro učitele a též abychom mohli zprostředkovat rodičům to, jak bravurně si jejich děti ve škole vedou. Náskok má v tomto již jedna dvojice žáků, kteří prezentaci mají již natočenou, a tak bych tímto chtěla poděkovat i kolegovi Khasovi, který poskytl technickou podporu.

Mgr. Soňa Votrubová, třídní učitelka 8. A